Inżynier ogrodnik, członek honorowy SITO.

Urodził się 2 sierpnia 1938 roku w miejscowości Mokowo na Pojezierzu Dobrzyńskim (obecnie województwo kujawsko-pomorskie), tam spędził dzieciństwo i ukończył szkołę podstawową.

Wykształcenie

W latach 1952-1956 uczył się w Technikum Ogrodniczym w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości i tytuł technika ogrodnika.

W roku 1968 ukończył studia na Wydziale Ogrodniczym SGGW w Warszawie i otrzymał dyplom inżyniera ogrodnika.

W roku 1973 odbył praktykę zawodową w Danii w firmie Christensen Gartneriet Hyldevang w zakresie szklarniowej produkcji warzyw i kwiatów oraz organizacji hurtowego obrotu produktami ogrodniczymi.

Praca zawodowa

Pierwszą pracę podjął jesienią 1956 roku w pobliżu miejsca zamieszkania w Gminnej Spółdzielni „SCh” w Dobrzyniu nad Wisłą na stanowisku referenta. Zatrudnienie to trwało tylko kilka miesięcy, ponieważ charakter pracy nie spełniał jego oczekiwań.

Wiosną 1957 roku przy okazji wizyty złożonej koledze szkolnemu Michałowi Kalisiakowi, który prowadził rodzinne gospodarstwo ogrodnicze w Kobyłce koło Warszawy, znalazł możliwość zatrudnienia w tej okolicy. Od maja 1957 roku podjął pracę w Powiatowym Zarządzie Rolnictwa w Wołominie na stanowisku Inspektora Ochrony Roślin.

W październiku 1958 roku otrzymał pracę w Zakładzie Terenów Zieleni Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w charakterze ogrodnika prowadzącego zakładanie i konserwację zieleni osiedlowej na Żoliborzu oraz na terenie Parku (obecnie im. Żołnierzy AK zgrupowania Żywiciel).

W tym czasie miał okazję poznać panią mgr inż. Hannę Lubowicką, będącą Kierownikiem Zakładu, która była Wiceprzewodniczącą pierwszego Zarządu Oddziału Warszawskiego SITO i wprowadziła go w szeregi członków SITO.

Od marca 1960 roku podjął pracę w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie-Międzylesiu w charakterze Inspektora Nadzoru realizowanego projektu zagospodarowania terenu zieleni o powierzchni ok. 40 ha, autorstwa pani mgr inż. Konstancji Wnorowskiej, z polecenia której otrzymał tę pracę. Po zakończeniu inwestycji kontynuował tam działalność na stanowisku Kierownika Ośrodka Ogrodniczego, który zorganizował na potrzeby utrzymania zieleni i produkcji roślin do dekoracji wnętrz.

Równolegle w okresie 1968-1969 był zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy jako Kierownik Pomocniczego Gospodarstwa Ogrodniczego w Sanatorium w Otwocku.

W roku 1969 został pozyskany przez Warszawską Spółdzielnię Ogrodniczą i zatrudniony na stanowisku Kierownika Działu Produkcji Ogrodniczej i Kontraktacji – szefa zespołu instruktorów i specjalistów ogrodników działających w rejonach produkcji ogrodniczej. Wszelkie działania w zakresie powierzonych mu kompetencji skierował na zorganizowanie pracy podległego mu zespołu, jednego z kluczowych pionów w strukturze największej w kraju spółdzielni ogrodniczej jaką była WSO.

Był odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z organizacją produkcji ogrodniczej i kontraktacji na terenie działania WSO obejmującym obszary rolne Warszawy i podwarszawskich powiatów. Był inicjatorem wprowadzanych racjonalnych metod uprawy, ochrony roślin, nawożenia oraz doboru nowoczesnych odmian. Z udziałem zespołu instruktorów i specjalistów działał na rzecz podnoszenia kwalifikacji producentów, organizując różne formy szkolenia, wykłady, sympozja oraz ogrodnicze uniwersytety powszechne przygotowujące do uzyskania tytułu mistrza i wykwalifikowanego ogrodnika. Organizował krajowe i zagraniczne wycieczki specjalistyczne. Prowadził prace wdrożeniowe nowych, wysokowydajnych odmian warzyw, jak również nowych gatunków warzyw mało znanych poprzez zakładanie poletek pokazowych. Zasadniczym celem powyższych działań było zapewnienie odpowiedniej ilości wysokiej jakości produktów ogrodniczych mogących zaspokoić rosnące z roku na rok potrzeby mieszkańców miasta, przemysłu przetwórczego i eksportu.

Od 1974 roku pełnił funkcję fachowego opiekuna stażystów zatrudnionych w WSO.

W latach 1969-1988 był członkiem Warszawskiej Spółdzielni Ogrodniczej. W tym czasie założył i prowadził z rodziną intensywny sad jabłoniowy.

W roku 1990 objął stanowisko Kierownika Oddziału WSO w Radzyminie. W roku 1991 w oparciu o nowelizację ustawy o spółdzielczości umożliwiającej podział spółdzielni na mniejsze samodzielne jednostki, samorząd członkowski podjął uchwałę o wydzieleniu rejonu Radzymin ze struktur WSO, zgodnie z którą Stefan Kranc przeprowadził procedurę powołania i rejestracji nowej samodzielnej spółdzielni pod nazwą Spółdzielnia Ogrodniczo-Handlowa „Vitona” w Radzyminie, którą jako pełnomocnik Zarządu kierował do 1998 roku, tj. do czasu przejścia na emeryturę.

Działalność społeczna

Do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa wstąpił 25 maja 1960 roku (legitymacja nr 102).

W Oddziale Warszawskim angażował się w wiele różnych form aktywności, m.in. przy organizacji konferencji, wystaw i innych wynikających z bieżących potrzeb imprez.

Był założycielem koła SITO przy WSO, jak również z jego polecenia wielu producentów WSO wstąpiło w szeregi członków SITO.

Był wybierany i pełnił w organach SITO następujące funkcje:

 • Skarbnik Zarządu Oddziału Warszawskiego przez dwie kadencje, w latach 1972-1975 i 1978-1981
 • Członek Zarządu Oddziału przez dwie kadencje, w latach 1985-1988 i 1995-1999
 • Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału w okresie dwóch kadencji, w latach 1988-1995
 • Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału przez dwie kadencje, w latach 2007-2015
 • Członek Komisji Produkcji Ogrodniczej kilka kadencji, w latach 1972-1999
 • Członek Komisji Historycznej i Seniorów przy Oddziale SITO w okresie 2011-2018

Stefan Kranc w okresie od 1975 do 2015 roku uzyskiwał wielokrotnie mandat delegata Oddziału i uczestniczył w obradach Walnego Zjazdu Delegatów SITO.

 • W latach 1981-1991 oraz 2011-2015 był wybierany w skład Głównej Komisji Rewizyjnej SITO pełniąc kolejno funkcję Członka Komisji, Sekretarza i Wiceprzewodniczącego Komisji.
 • W roku 2012 uczestniczył w pracach Głównej Komisji Statutowej SITO.
 • Od roku 2011 do 2018 uczestniczył w pracach Głównej Komisji Historycznej i Seniorów przy Zarządzie Głównym SITO.

Od 2013 roku jest delegatem SITO do Komisji Historii Ruchu Stowarzyszeniowego i Seniorów przy Radzie Głównej Federacji Stowarzyszeń NOT.

Od 1988 roku jest rzeczoznawcą wpisanym do Rejestru Rzeczoznawców SITO pod nr 726 w zakresie sadownictwo, warzywnictwo.

W latach 1972-1980 był stałym korespondentem współpracującym z redakcją dwutygodnika „Owoce Warzywa Kwiaty”.

W roku 1974 był uczestnikiem Międzynarodowego Kongresu Ogrodniczego odbywającego się w Warszawie w dniach 10-18.09.1974. Współpracował z komitetem organizacyjnym w sekcji wycieczkowej przygotowując obiekty-gospodarstwa ogrodnicze do zwiedzania i był prowadzącym grupy zwiedzających.

Z okazji Kongresu współorganizował wystawy płodów ogrodniczych.

Odznaczenia

W uznaniu za pracę zawodową i działalność społeczną Stefan Kranc otrzymał:

 • Srebrny Krzyż Zasługi w roku 1984
 • Odznakę Zasłużony Pracownik Rolnictwa w roku 1981
 • Odznakę Zasłużony Pracownik Warszawskiej Spółdzielni Ogrodniczej w roku 1976
 • Srebrną Odznakę Honorową NOT w roku 1976
 • Złotą Odznakę Honorową NOT w roku 1981

W roku 2015 XX Walny Zjazd Delegatów SITO w Lublinie dnia 20.06.2015 nadał kol. Stefanowi Krancowi Godność Honorowego Członka Stowarzyszenia za zasługi dla rozwoju Stowarzyszenia i ogrodnictwa polskiego.

Rodzina

Przodkowie Stefana Kranca wywodzili się z terenów Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Jego Rodzice – Antoni i Władysława z Grzywińskich prowadzili tam średniej wielkości gospodarstwo rolne. Wychowali sześcioro dzieci – trzech synów i trzy córki, wszyscy zdobyli wykształcenie i zamieszkali w miastach. Rodzice w roku 1975 podążyli za synem Stefanem i osiedlili się w okolicy Warszawy. Stefan Kranc w roku 1965 wstąpił w związek małżeński z wywodzącą się z rodziny podwarszawskich ogrodników Leokadią Szczecińską, absolwentką Wydziału Ogrodniczego SGGW. Wychowali dwóch synów: Bernarda, który jest lekarzem radiologiem i Marcina, który ukończył Technikum Ogrodnicze w Warszawie.

Stefan Kranc wspominając okres swojej aktywności zawodowej odczuwa zadowolenie z wyboru zawodu ogrodnika i satysfakcję z tego, że miał możliwość w praktyce poznać różne jego specjalizacje i zrealizować się w tym pięknym zawodzie. Obecnie, w wolnym czasie, zajmuje się pielęgnacją ozdobnego ogrodu rekreacyjnego.

Biuro Zarządu jest czynne we wt. i czw. w godz. 10:00-14:00 (pokój 134). Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne
UWAGA! W okresie wakacyjnym godziny otwarcia ulegają zmianie. Prosimy o obserwowanie strony, na której będą podawane aktualne dni i godziny otwarcia biura.
To top