Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

Kurs inspektora nadzoru terenów zieleni 2022 on-line

3 stycznia, 2022

17 stycznia  2022 r.   do 05 lutego  2022 r.   on-line

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa organizuje Kurs Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni / Doskonalenie w zakresie Kierowania  Robotami Budowy i Utrzymania Terenów Zieleni/.

Oddział Warszawski SITO posiada uprawnienia statutowe do prowadzenia kursów szkoleniowych podnoszących kwalifikacje zawodowe osób zajmujących się problematyką ogrodnictwa, architektury krajobrazu i ochroną środowiska przyrodniczego.                                                          

  Warunkiem przyjęcia na kurs jest posiadanie wykształcenia i stażu pracy w terenach zieleni:                  

 – mgr inż. architekt krajobrazu  i  inż. architekt krajobrazu     – 3 lata pracy w terenach zieleni                                                                                                                       (przynajmniej 1 rok w wykonawstwie)       

 – mgr inż. ogrodnik  i  inż. ogrodnik                                             –  3 lata pracy w terenach zieleni                      

 – technik ogrodnik, technik architekt krajobrazu                      –  8 lat pracy w terenach zieleni

– osoby z wykształceniem wyższym po kierunkach pokrewnych

  (leśnym, rolniczym, ochrony środowiska  )                               – minimum  5 lat pracy w terenach zieleni 

Wykształcenie i staż pracy wymagają  potwierdzenia stosownymi dokumentami, na podstawie których dokonana zostanie przez nas weryfikacja uczestników kursu.

Prosimy o przysłanie  na nasz adres e-mailowy: sito.waw@wp.pl                                                                     

 – wypełnionej karty zgłoszenia na kurs Inspektorów Nadzoru Terenów Zieleni                                                                                                                

  – kserokopii dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia zawodowego,                                

 – kserokopii zaświadczeń o przebiegu pracy zawodowej lub wypisu z ewidencji o działalności     gospodarczej  potwierdzającej działalność związaną z terenami zieleni,                                                                                                                                                                          – kserokopii dowodu wpłaty za uczestnictwo w kursie.

Termin trwania kursu.                                                                                                                                                  

   I  sesja    od  17 stycznia   do  22 stycznia 2022 r.                                                                                              

   II sesja    od  31 stycznia   do   05 lutego  2022 r.

Miejsce kursu.    

 Zajęcia odbywać się będą w trybie on-line

Egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym  w Warszawskim Domu Technika NOT Sp. z o.o.

ul. Czackiego 3/5  00-043 Warszawa

Planowany czas trwania zajęć.                                                                                                                                

78 godzin wykładowych zakończonych egzaminem testowym i wydaniem zaświadczeń o ukończeniu kursu.                                                                          

Koszt uczestnictwa.                                                                                                                                         

 3.700,00 zł netto/brutto                                                                                                                                  

  Koszt udziału w kursie obejmuje między innymi : wykłady, materiały szkoleniowe,  przeprowadzenie egzaminu. 

Wpłaty za kurs należy dokonywać przelewem na nasze konto w Banku PKO BP    Nr 58 1020 1156 0000 7502 0007 5457  z dopiskiem „ udział w Kursie INTZ  2022”                         

 Informujemy, że istnieje możliwość wniesienia opłaty za kurs w ratach, z których pierwsza w wysokości 1.000,00 zł powinna być wniesiona do 30 listopada 2021 r. a ostatnia do 10 stycznia 2022 r.

Zgłoszenia na kurs przyjmujemy do dnia 30 listopada  2021 r.

Szczegółowe informacje na temat kursu można uzyskać w biurze Oddziału Warszawskiego SITO  pok. 134, pod numerem telefonu  22 827-02-61 we wtorki  i czwartki w godzinach 10.00 – 14.00

Podajemy nasz  adres   e-mailowy : sito.waw@wp.pl

Program kursu:

 1. Miejsce terenów zieleni w strukturze zintegrowanego rozwoju miast.
 2. Korzyści z obecności drzew na terenach zurbanizowanych. Wycena wartości odtworzeniowej drzew.
 3. Przepisy prawne związane z planowaniem przestrzennym, utrzymaniem i urządzaniem terenów zieleni ochroną środowiska oraz ochroną zabytkowych zespołów zieleni.
 4. Przepisy prawne związane z zamówieniami publicznymi dla urządzania i utrzymania terenów zieleni.
 5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
 6. Dobór i zalecenia jakościowe materiału roślinnego do urządzania i pielęgnacji terenów zieleni.
 7. Zasady zakładania i pielęgnacji trawników, nowe technologie.
 8. Łąki kwietne.
 9. Zieleń na sztucznych podłożach /zielone dachy/-technologie zakładania i pielęgnacji.
 10. Specyficzne cechy robót w zakresie realizacji zieleni, wymagania jakościowe /standardy. Praktyczne aspekty pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.
 11. Gospodarka wodą oraz obiektami i urządzeniami wodnymi w parkach i ogrodach.
 12. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinności odpornej na trudne warunki wodne.
 13. Place zabaw-powstawanie i eksploatacja.
 14. Ochrona roślin przed  szkodnikami i chorobami.
 15. Właściwości gleb do urządzania terenów zieleni zabiegi uprawowe i nawożeniowe.
 16. Współczesne poglądy na temat pielęgnacji drzew starszych.
 17. Status prawny i pozycja zawodowa Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.
 18. Formalno-prawne i techniczne przygotowanie inwestycji /w tym dokumentacje projektowe, kosztorysowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
 19. Istotne elementy umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
 20. Odbiory  robót, okres gwarancji i rękojmi w oparciu o obowiązujące przepisy.
 21. Ogólne zasady sporządzania dokumentacji kosztorysowej.
 22. Odpowiedzialność zawodowa i finansowa Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.

Organizator zastrzega, że z przyczyn niezależnych lub w przypadku nie zebrania wymaganej  grupy uczestników kurs może zostać odwołany.  W przypadku odwołania Strona Zamawiająca  otrzyma zwrot wpłaconej na konto Organizatora kwoty. Organizator zastrzega również, że w przypadku rezygnacji Uczestnika  z kursu tuż przed jego rozpoczęciem lub w trakcie jego  trwania na pisemne wystąpienie  zwracamy część wniesionej opłaty pomniejszonej o poniesione  przez nas koszty.

 Zarząd Oddziału Warszawskiego

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

To top